Privacyverklaring

Debby Rijnbeek Coaching & Training vindt jouw privacy belangrijk, daarom gaan wij zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. In deze verklaring geeft Debby Rijnbeek Coaching & Training een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Debby Rijnbeek Coaching & Training expliciet om jouw toestemming moet vragen.

Over Debby Rijnbeek Coaching & Training

Debby Rijnbeek Coaching & Training biedt individuele coaching, holistische therapie en training (cursussen en workshops).

Contactgegevens:
Debby Rijnbeek Coaching & Training
Malburgse Sluis 27
6833 KA Arnhem
06-27093780
www.debbyrijnbeek.nl
info@debbyrijnbeek.nl

Debby Rijnbeek is eigenaar en daarmee ook functionaris gegevensbescherming van Debby Rijnbeek Coaching & Training, te bereiken via info@debbyrijnbeek.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Debby Rijnbeek Coaching & Training verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door het contactformulier op
de website in te vullen en in correspondentie/telefonisch
• Gegevens over je activiteiten op onze website
• Bankrekeningnummer, voor het betalen van de door ons geleverde diensten/produkten.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@debbyrijnbeek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Debby Rijnbeek Coaching & Training verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van je betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
• Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren
• Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Om goederen en diensten bij je af te leveren
• Debby Rijnbeek Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Debby Rijnbeek Coaching & Training neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld
een medewerker van Debby Rijnbeek Coaching & Training) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Debby Rijnbeek Coaching & Training bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden tot 2 jaar na het
beëindigen van de dienstverlening bewaard. Indien je je gegevens eerder uit onze archieven wilt
laten verwijderen, kun je dit doen door contact op te nemen met Debby Rijnbeek:
info@debbyrijnbeek.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden
Debby Rijnbeek Coaching &Training deelt je persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is
voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke
verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
van je gegevens. Debby Rijnbeek Coaching & Training blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast
kan Debby Rijnbeek Coaching & Training je persoonsgegevens aan andere derden verstrekken in het kader van
onze dienstverlening, echter dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Debby Rijnbeek Coaching & Training gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een
klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je
computer, tablet of smartphone. Debby Rijnbeek Coaching & Training gebruikt cookies met een puur technische
functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw
voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te
laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij
je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer
opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je
browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-watdoe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb
je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Debby Rijnbeek Coaching & Training en heb je het
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou
genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van
je persoonsgegevens sturen naar info@debbyrijnbeek.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van
jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk,
maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Debby Rijnbeek Coaching & Training wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Debby Rijnbeek Coaching & Training neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd
zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@debbyrijnbeek.nl .

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01-07-2024. Debby Rijnbeek Coaching & Training kan
deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden op de website gepubliceerd.